beleidsplan

 

                                                                                              

 

 

Beleidsplan Stichting Vrienden van de Parel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud

 

Aanleiding. 3

1. Visie en doelstelling. 4

2. Het bestuur van de Stichting. 4

3. Wat nodig is. 4

4 Wat we gaan doen. 5

 

 

 

Aanleiding

Als ouder wil je het beste voor je kind. Heeft je kind extra steun nodig om een volgende stap te maken, dan doe je er alles aan om hem of haar daarbij te helpen. Dit heeft de ouders van enkele  (jong) volwassen kinderen met een beperking er toe gebracht een ouderinitiatief te starten. Hun kinderen hebben de leeftijd bereikt om uit te vliegen, maar kunnen deze stap niet zelfstandig zetten.

De ouders hebben zich verenigd in een oudervereniging. Deze vereniging heeft tot doel

·         het voorzien en in stand houden van een woning dat als vervangend gezin en (t)huis voor de bewoners fungeert, met een positief christelijke identiteit;

·         het voorzien en in stand houden van passende begeleiding voor de bewoners van woonvorm De Parel;

·         het bevorderen van participatie in de samenleving van mensen met een verstandelijke beperking, die in principe permanente begeleiding nodig hebben;

·         het verrichten van al hetgeen noodzakelijk is om woonvorm De Parel een stabiele woonplek te laten zijn;

 

De oudervereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

·         het werven van fondsen

·         Het behartigen van de belangen van de bewoners

 

De naam van het ouderinitiatief en straks ook de woning is De Parel.

 

Weet je dat de Vader je kent,

weet je dat je van waarde bent,

weet je dat je een parel bent,

een parel in Gods hand.

Rikkert Zuiderveld, Gerda Hettasch                  

 

De ouders willen een (t)huis realiseren voor hun kinderen dat zoveel mogelijk aansluit bij de overtuiging, levensstijl en feitelijk een vervolg zijn van de gezinssituatie waarin de kinderen zijn opgegroeid.  Een zo ‘normaal’ mogelijk leven is uitgangspunt. Het huis moet ruimte bieden aan 9 bewoners met een verstandelijke of meervoudige beperking.

 

Bij het realiseren van hun doelen hebben ouders ondersteuning en support nodig vaan een bredere kring betrokkenen. Hiertoe is de Stichting Vrienden van De Parel opgericht.

 

 

 

1. Visie en doelstelling

Als Stichting onderschrijven wij het uitgangspunt dat ook mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven verdienen en moeten kunnen meedoen in de samenleving. Graag dragen we met onze inzet bij aan:

a. het realiseren en onderhouden van het gebouw en de tuin

b. de participatie van de bewoners van De Parel.

Onze inspanningen zullen met name gericht zijn op het werven van financiën.  Jaarlijkse vindt u onze jaarrekening op de website van De Parel www.deparel-apeldoorn.nl.

2. Het bestuur van de Stichting

Het bestuur van de stichting Vrienden van De Parel bestaat uit minimaal 3 personen. De bestuurders voelen zich betrokken bij de bewoners en onderschrijven de doelen van de oudervereniging.  De bestuurders zetten zich belangeloos in. Zij ontvangen geen vergoeding. Alleen kosten die zij maken voor de stichting bv. reis- en kantoorkosten worden vergoed op basis van de werkelijk gemaakte kosten.

3. Wat nodig is

De bouw van De Parel is in november 2016 gestart. In het komende 2 jaar richten we ons met name op het verwerven van fondsen om kostbare investeringen in het gebouw en de tuin (mede) te bekostigen. Tevens willen we samen met de oudervereniging beginnen met het bouwen aan een relatie met de buurt. In de bijlage een begroting van de diverse kosten.

 

3.1 Het gebouw De Parel en de tuin

De Parel wordt gerealiseerd in de wijk Zonnehoeve. Deze wijk is een zogenaamde energieneutrale wijk. Dit betekent dat het energiegebruik zo laag mogelijk moet zijn. Hiervoor zijn kostbare investeringen nodig. Zo krijgt De Parel een warmtepomp en worden zonnepanelen geplaatst. Extra investeringen die niet vanuit de Wet Langdurige zorg worden betaald en waarvoor dus extra middelen nodig zijnn.

 

Gezien de zorgkosten is het niet mogelijk om ’s nachts een medewerker in De Parel te laten slapen. Is er ’s avonds laat of ‘s nachts zorg nodig, dan moeten de bewoners een beroep kunnen doen op de nachtzorg van ’s Heeren Loo. Om de nachtzorg te kunnen bereiken is apparatuur nodig, zogenaamde domotica. Een dure investering waaraan we graag een bijdrage willen leveren.

 

Binnen De Parel heeft iedere bewoner een eigen appartement. Samen met medewerkers van Twijnstra en Gudde hebben de bewoners hun woonwensen in kaart gebracht. De kosten van de inrichting van dit appartement worden door de bewoners zelf gedragen. Er is een gezamenlijke ruime en lichte huiskamer en woonkeuken; hier kunnen gezamenlijke activiteiten plaats vinden denk aan gesprekken met elkaar, spelletjes doen, visite van wijkbewoners, samen (leren)koken en eten, vieringen van belangrijke gebeurtenissen zoals kerst, verjaardagen, Pasen enz. Om van de gezamenlijke woonkamer een huiselijk en gezellige ontmoetingsruimte te maken, willen we vanuit de stichting zorgen voor een goed geoutilleerde keuken, een gezellige maar huiselijke inrichting, spelmateriaal en een televisie.

 

Daarnaast willen we voor de bewoners een belevingstuin aanleggen. Een tuin waarin alle zintuigen worden geprikkeld; voelen, zien en ruiken. Kosten voor de aanleg van de tuin worden niet vergoed.

 

3,2 Participatie van de bewoners van De Parel

De Parel wordt gerealiseerd binnen de wijk Zonnehoeve in Apeldoorn. De bewoners willen een goede buur zijn voor de wijkbewoners en meedoen in de wijk. Vanuit de stichting willen de bewoners van De Parel in staat stellen activiteiten te ondernemen die bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk.

 

Burendag wordt het jaarlijkse moment waarop De Parel haar deuren open zet voor de wijk. Samen met andere wijkbewoners verzorgen we een barbecue, high tea of spelletjes/knutselmiddag. Natuurlijk helpen de bewoners in de organisatie. We zorgen voor vrijwilligers en sponsoring van de benodigdheden.

 

Ook willen de bewoners actief zijn in de buurt. Daarvoor leggen we contact met het project Apeldoorn Rein. Door de wijk schoon te houden dragen de bewoners en vrijwilligers van De Parel bij aan de leefbaarheid en veiligheid.

De wijk Zonnehoeve heeft een eigen pluktuin. De Parel zorgt mede voor het onderhoud van deze tuin. Als stichting willen we hieraan bijdragen door plantjes, struiken etc. beschikbaar te stellen en te zorgen dat de bewoners worden begeleid door vrijwilligers als zij in de pluktuin werken.

 

Met al deze activiteiten hopen we dat De Parel een gewaardeerd onderdeel wordt van de wijk waarbij de wijkbewoners zich betrokken en welkom voelen

4 Wat we gaan doen

Zoals duidelijk zal zijn, is veel nodig om De Parel te maken tot een betaalbaar en gezellig thuis middenin de wijk.

 

De volgende acties worden door de stichting ondernomen :

 

Verwerven van publiciteit rond bouw en in gebruik name         november 2016 - september 2017

-      Kerkbladen                                                                   

-      Stadsblad

-      Wijkkrant

 

Onderhouden contact met de diaconieën van de kerken            ieder half jaar

-      Werven middelen

-      Werven en binden donateurs en vrijwilligers

 

Opstellen plan werven donateurs                                                gereed zomer 2017

                                                                                              

 

Leggen van contact met (lokale) ondernemers                          januari 2017– december 2018

-      Zonnecollectoren                                                              

-      Warmtepomp

-      Inrichtinggemeenschappelijke ruimte

-      Tuininrichting

 

Sponsoracties                                                                            2017 en 2018

 

Burendag                                                                                  september 2018

-      Sponsoring door lokale ondernemers                             

 

Collecte NSGK                                                                        november 2017 en 2018

                                                                                              

 

Contact met Apeldoorn Rein en werven vrijwilligers             start voorjaar 2018

                                                                                              

 

 

Copyright © 2017. All Rights Reserved.